Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΧΑΡΤΗΣ


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Οι Κατερινιώτες πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια μας και τα κάθε λογής μπάζα στα ρέματα του Πέλεκα και του Μαυρονερίου. Δείτε στο χάρτη (πατήστε στο "Προβολή μεγαλύτερου χάρτη")...

Μελλοντικός μας στόχος είναι η καταγραφή, όσο το δυνατόν, περισσότερων ανεξέλεγχτων χωματερών σε όλες τις γωνιές της Πιερίας.

 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Ε. Ε. & Περιβάλλον
Γράφει ο/η Γιάννης Τσαπανίδης   
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την ίδρυσή τους και συγκεκριμένα από τις Συνθήκες ίδρυσής τους κατέστησαν σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι προϋπόθεση για την στοχευόμενη αειφορική ανάπτυξη.

 

Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (25 Μαρτίου 1957-Ρώμη) αναφέρει στο άρθρο 2 ότι «Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, με τη δημιουργία κοινής αγοράς, οικονομικής και νομισματικής ένωσης και με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ή δράσεων …..να προάγει στο σύνολο της Κοινότητας την ….. προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος».

 

Στο Άρθρο 3 παρ.1 αναφέρεται ως δράση της Κοινότητας « … μια πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος.», ενώ το Άρθρο 6 αναφέρει ότι «Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη».

 

Η περιβαλλοντική πολιτική περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 174. Η ΕΚ στοχεύει στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της υγείας του ανθρώπου, στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και στην προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. «Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, καθώς και στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει».

 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ευρώπη ανέλαβε σταθερή δέσμευση όσον αφορά το περιβάλλον: η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, η διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των αποβλήτων και των δραστηριοτήτων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πεδίων της ευρωπαϊκής δράσης, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και στον διεθνή χώρο.

Με το περιβάλλον ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων , αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

 

Η Επιτροπή την 24η Ιανουαρίου 2001 κατέθεσε το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με τίτλο «Περιβάλλον 2010 - Το μέλλον μας, η επιλογή μας». Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τη χρονική περίοδο 2002-2012 και αντικατέστησε το 5ο αντίστοιχο της περιόδου 1992-2000. «…για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις, θα χρειαστεί να γίνει υπέρβαση της αυστηρά νομοθετικής στρατηγικής και αντικατάστασή της από μια στρατηγική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αξιοποιήσει διάφορα εργαλεία και μέτρα, ώστε να επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων στους επιχειρηματικούς κύκλους, στην πολιτική, στους κύκλους των καταναλωτών και των πολιτών ευρύτερα».

Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον στρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες προτεραιότητας: κλιματικές αλλαγές, βιοποικιλότητα, περιβάλλον και υγεία, αειφόρος διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων.

 

Η αλλαγή του κλίματος αναγνωρίζεται ως η κυριότερη πρόκληση για την δεκαετία που διανύουμε. Στόχος στον τομέα αυτόν είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδα τέτοια ώστε να μην προκαλούνται τεχνητές μεταβολές του κλίματος στη Γη.

Για τον δεύτερο άξονα με θέμα τη Φύση και τη βιοποικιλότητα, το πρόγραμμα θέτει ως στόχο την προστασία και την αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, χωρίς περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.

Τρίτον, επιδιώκεται η επίτευξη μιας ποιότητας στο περιβάλλον, ώστε η υγεία του ανθρώπου ούτε να κινδυνεύει ούτε να επηρεάζεται αρνητικά.

Τέλος, αναφορικά στη διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων, ο στόχος είναι να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η κατανάλωση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων να μη θέτει σε δοκιμασία το περιβάλλον.

 

Τον Απρίλιο του 2007, στο μέσο δηλαδή της περιόδου 2002-2012, η Επιτροπή επανεξέτασε το 6ο πρόγραμμα για το περιβάλλον. Αξιολόγησε θετικά την πρόοδο που σημειώθηκε, πλην όμως ανέφερε ότι χρειάζονται περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες για να επιτευχθεί αειφόρος περιβαλλοντική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έθεσε τέσσερις τομείς προτεραιότητας του προγράμματος δράσης. Στον τομέα της αλλαγής του κλίματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν στο πρωτόκολλο του Κυότο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007. Όσον αφορά τη φύση και τη βιοποικιλότητα, η Επιτροπή θεώρησε σημαντικό να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του δικτύου Natura 2000, το οποίο θα πρέπει επίσης να επεκταθεί, να σταματήσει η αποδάσωση, με την καταπολέμηση ιδίως του παράνομου εμπορίου ξυλείας, και επίσης να προστατευθούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα από τις επιπτώσεις της αλιείας με τράτες βυθού. Στον τομέα της υγείας, ο στόχος είναι η ουσιαστική υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών. Σχετικά με τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα, η Επιτροπή έδωσε έμφαση στη θεματική στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους και στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

 

Γενικά και πέραν των αξόνων του 6ου προγράμματος δράσης η Επιτροπή προωθεί την :

 • ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 •  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (Περιβαλλοντικά ατυχήματα)
 • ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ

Ακόμη προωθείται η συνεργασία της ΕΕ και χωρών μη μελών της, στον τομέα του περιβάλλοντος, στην λογική ότι «Οι δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος, στις θάλασσες, στους ποταμούς και στην ατμόσφαιρα δεν γνωρίζουν σύνορα και οι προκλήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος υπερβαίνουν κατά πολύ τα εθνικά ή περιφερειακά μελήματα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ασκούν ενεργό πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών διεύρυνσης της ΕΕ, των διεθνών σχέσεών τους με τρίτες χώρες ή περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και με τη διαπραγμάτευση της σύναψης διεθνών συμβάσεων.

 

Εκτός από την Επιτροπή, σημαντικός είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Το όργανο αυτό στοχεύει στη παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για το περιβάλλον στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και το κοινό, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον.

 

Οι τομείς προτεραιότητας του οργανισμού είναι:

 • η ποιότητα του αέρα
 • η ποιότητα των υδάτων
 • η κατάσταση του εδάφους, της πανίδας και της χλωρίδας
 • η χρήση του εδάφους και των φυσικών πόρων
 • η διαχείριση των αποβλήτων
 • η εκπομπή ήχων
 • οι χημικές ουσίες
 • η προστασία των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος έκτος από τις ιδρυτικές συνθήκες και τα προγράμματα δράσης είναι περιληπτικά η εξής:

 

Η προστασία του περιβάλλοντος καλύπτεται από 121 γενικές διατάξεις με σημαντικότερες το ψήφισμα του Συμβουλίου (1975) περί ενεργείας και περιβάλλοντος, την απόφαση της επιτροπής (1986) για την προστασία του περιβάλλοντος στις ζώνες που απειλούνται άμεσα (περίπτωση της Λεκάνης της Μεσογείου), τον κανονισμός του Συμβουλίου (1990) για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον και το ψήφισμα του Συμβουλίου (1990) σχετικά με την «Πράσινη Βίβλο» για το αστικό περιβάλλον.

 

Εκτός από τις γενικές, υπάρχουν και οι διατάξεις για την ρύπανση και τις οχλήσεις (345 τον αριθμό) που αναφέρονται σε θέματα για την Πυρηνική ασφάλεια και ραδιενεργά κατάλοιπα ,Προστασία και διαχείριση των υδάτων , Έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , Πρόκληση ηχητικών οχλήσεων , Χημικές ουσίες, βιομηχανικοί κίνδυνοι και βιοτεχνολογία.

 

Το θέμα «Περιβάλλον και φυσικοί πόροι» έχει 106 διατάξεις με θέματα : Διαχείριση και ορθολογική χρήση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, Διατήρηση πανίδας και χλωρίδας ,Διαχείριση αποβλήτων και καθαρές τεχνολογίες.

 

Με 88 διατάξεις παρουσιάζεται το πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εύρεση όλων των διατάξεων και αποφάσεων για το περιβάλλον επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ε. Ε: www.europa.eu .

Τελευταία ανανέωση ( 06.12.08 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΘΕΜΑΤΑ

 olibos.jpg
 peleka.jpg
 podhlato.JPG
 platanodasos.jpg
 
 
 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008